Kickoff Week van Respect

In de Week van Respect (9-15 november) gaan jongeren, leraren, bestuurders en politici in gesprek over respect. De ontwikkelingen rondom het cartoondrama en de reacties binnen Nederlandse klaslokalen onderstrepen de relevantie van hiervan. Lees over de kick-off en de nieuwste inzichten hoe jongeren over respect denken in de samenvatting van het REF JongerenKompas onderzoek, uitgevoerd door Motivaction.
Op 9 november 2020 start de Week van Respect, een jaarlijks terugkerend initiatief van Respect Foundation. Dit jaar gaan 250.000 jongeren, leraren, schoolleiders, bestuurders en politici in gesprek hoe een tolerante en respectvolle samenleving eruit ziet en wat daarvoor nodig is. Een urgent vraagstuk in deze tijd met de onzekerheden en spanningen die de Corona crisis met zich meebrengt en het recente spotprentendrama. Respect, verdraagzaamheid en inclusie zijn geen vanzelfsprekendheden. Het is iets om continu aan te werken. Dat is waarom de Week van Respect bestaat. Werken aan respect leidt op korte termijn tot een veilige sfeer in je eigen omgeving; de klas, sportclub, werk of buurt. Op langere termijn draagt deze aanpak bij aan een respectvolle samenleving met betrokken burgers die openstaan voor elkaar en elkaar respecteren zoals ze zijn.

Tussen 9 en 15 november vinden er verschillende activiteiten plaats rondom het thema respect. Denk aan gastlessen, workshops en duizenden leerlingen die aan de slag gaan met respect lessen. “Het onderwijs is de basis voor de respectvolle samenleving van de toekomst. Scholen zijn mini-samenlevingen waarin leraren een belangrijke bron van inspiratie zijn voor een respectvolle wereld. In de Week van Respect onderzoeken jongeren, leraren en schoolleiders hoe iedereen een bijdrage kan leveren aan een omgeving waarin je je thuis voelt en geaccepteerd wordt zoals je bent, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, sekse of huidskleur, aldus Jack van Praag, directeur van Respect Foundation.

Hoe denken jongeren zelf over respect? Onderzoeksbureau Motivaction deed er deze zomer in opdracht van Respect Foundation onderzoek naar, in de vorm van het JongerenKompas; een grootschalig onderzoek naar de leefwereld van jongeren tussen de 10 en 24 jaar. Het JongerenKompas levert waardevolle inzichten op. Zo geven jongeren aan dat respect voor een ander begint met respect voor jezelf. De rol van leerkrachten is een belangrijke: leerkrachten staan in de top 5 van persoonlijke inspiratiebronnen. Jongeren willen meedenken over oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, maar tegelijkertijd geeft 52% aan het gevoel te hebben dat ze geen invloed hebben op bijvoorbeeld de Nederlandse politiek en 43% van de jongeren vindt dat er meer naar hen geluisterd kan worden. Dat terwijl jongeren eerlijk zijn en luisteren naar elkaar de belangrijkste vaardigheden vinden om de wereld te verbeteren. Vrijheid, in brede zin, wordt gezien als een van de belangrijkste factoren om gelukkig te zijn. Hier ligt een belangrijke oproep vanuit het onderzoek. Juist nu er veel van jongeren wordt gevraagd is het belangrijk om de verbinding op te zoeken, hen vaker een plek te geven aan de gesprekstafel en hun ideeën op te volgen. Dit onderwerp ligt op tafel op 9 november aanstaande tijdens de nationale opening van de Week van Respect. Waar (lokale) politici, onderwijs, media en jongeren samenkomen in het panelgesprek Luisteren zonder vooroordelen.

“Wederzijds respect vormt het fundament van een fatsoenlijke samenleving waarin ieder zich veilig voelt. Deze respectvolle samenleving staat nu onder druk. We ervaren nogmaals dat respect niet vanzelfsprekend is. Het is ontroerend om te ervaren hoe keer op keer het delen van persoonlijke verhalen verbinding legt tussen leerlingen. En tussen generaties. Daar is in deze uitdagende tijd hartstochtelijk behoefte aan.” Rabbijn Awraham Soetendorp, founder Respect Foundation.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de (digitale) opening van de Week van Respect op 9 november, 09.30uur via ilana@respectfoundation.nl

 Hoofd programma onderdelen:
  • Panelgesprek met Rene Peters (lid van de Tweede Kamer namens CDA), Monaim Benrida (Programmamanager Gelijke Kansen Ministerie OCW), Bert van Alphen (Wethouder Sociale zaken en Werk in Den Haag), Pieter Smit (Wethouder Madurodam, Maerlant College), Femke van der Ster (Director Of Education – Respect Foundation, Nienke Luijkx (Coalitie Y, SER Jongerenraad, LAKS) over hoe we elke dag weer actief een respectvolle samenleving kunnen creëren en wat daarvoor nodig is. Onder leiding van Soler Berk, bestuurslid Respect Foundation;
  • Hanneke Felten van Kennisplatform Integratie en Samenleving presenteert bevindingen van het onderzoek ‘Opgroeien zonder vooroordelen’;
  • Aftrap Week van Respect.

Voor nadere informatie, foto’s en/of interview verzoeken over de Week van Respect en/of de Respect Foundation kunt u contact opnemen met:

Chloë Smit, chloe@respectfoundation.nl